بر پایه برخی از منابع، خاموشیهای اینترنتی توسطنظام جمهوری اسلامی ایران و در برابر اعتراضات آبان ۱۳۹۸ ایران تا اعتراضات تابستان ۱۴۰۰ ایران بارها رخ دادهاست. روز ۴ دی ۱۳۹۸ و همزمان با مراسم چهلم جانباختگان اعتراضات آبان، مقامات جمهوری اسلامی دسترسی به موبایل اینترنتی به سایتهای خارجی را در استانهای مختلف بستهاند. با توجه به فیلتر بودن بسیاری از وبسایتها در ایران، خرید و فروش و استفاده از انواع ابزار دور زدن محدودیتها رواج دارد. هرد همچنین اظهار داشت که پس از بسیاری از موارد به دلیل خجالت به دنبال مراقبت پزشکی نرفت، اما اظهار داشت که با درمانگر خود صحبت کردهاست. به گزارش رادیو فردا، ابوالحسن فیروزآبادی، رئیس مرکز ملی فضای مجازی ایران، چین را به عنوان «الگویی» موفق در سانسور و فیلتر کردن اینترنت دانست که این کار را با مشابه سازی اپلیکیشنها و ابزارها انجام دادهاست. چرا باید این کار را انجام بدهم. ووتون و انجیان در دفاع از خود، چهارده مورد سوءاستفاده خانگی که ادعا شد توسط دپ انجام شده باشد را ارائه کردند.

سایت تاک تیک

ماهانه حدود ۱۵۰۰ وبگاه که شامل مطالب مربوط به مسلمانان وهابی، بهائیان، یهودیان، موسیقی، اخبار، دفاع از حقوق بشر اقلیتها و رسانههای اجتماعی در ایران مسدود میگردند. سپاه پاسداران، پلیس ایران در پروژههایی مانند پروژه عنکبوت و بستن وبگاه نارنجی، سازندگان و گردانندگان سایتها و صفحههای شبکه اجتماعی ناشر و اخبار و اشتراک گذاران محتوا ضد روایت حکومت را دستگیر میکند. الگوی جمهوری اسلامی ایران در ساخت نسخهٔ وطنی سایتهای محبوب، چین است که سالهاست به جای گوگل، جستجوگر بایدو و به جای توئیتر شبکهٔ اجتماعی کاملاً مشابه را راهاندازی کردهاست. شرکت مخابرات ایران بخشی از فهرست را مستقیماً از راه کنترل شبکهٔ عمومی دادهها اعمال میکند و مسئولیت بخشی دیگر را به رسانندههای خدمات اینترنتی میسپارد که همگی مجبورند پهنای باند خود را از طریق شرکت مخابرات خریداری کنند. اقدامی که ناظران از آن بهعنوان گام جدی دیگری در کنترل ارتباطات شهروندان یاد میکنند. باروخ در بازجویی متقابل گفت که هیچ آرایشی روی صورت هرد مشاهده نکردهاست که بتوان از آن برای پنهان کردن جراحات استفاده کرد، اما همچنین شهادت داد که متخصص استفاده از آرایش نیست. است تلاش کرد تا به جای درخواستهای کاربران برای مشاهده دامنههایی که هنوز ثبت نشده بودند ایشان را به پرتال خود به نام Site Finder راهنمایی کند و فهرستی از سایتهای مشابه و فعال را به کاربر نمایش میداد. به نظر میرسد که طراحان صفحه جدید فیلترینگ به نوعی قصد حمایت از سایتهای ایرانی را دارند و احتمالاً قصد دارند بازی تاک تیک که کاربر ایرانی را که به دلیلی قصد مشاهده سایتی فیلترشده را داشته دعوت به استفاده از سایتهای ایرانی کنند.

اما آنچه در صفحه جدید فیلترینگ صورت گرفتهاست به دلایلی که در ادامه اشاره خواهد شد به نوعی حقوق کاربران و مدیران سایتهای ایرانی را نقض کردهاست. این اقدام از سوی عدهای نوعی تبلیغ گسترده برای این وبگاهها و افزایش تعداد بازدیدکنندگان آنها بهشمار میرود. تحقیقات در مورد روشهای فیلترینگ اینترنت در ایران محدود بودهاست که این برمیگردد به محدودیت دسترسیها اتصالات شبکهٔ داخلی ایران و خطراتی که برای مشارکتکنندگان در این نوع مطالعات وجود دارد. در شهریور ۱۳۹۱ وبگاههای فیسبوک و توییتر – که از زمان اعتراضات به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ ایران فیلتر بودهاند – به صورت موقت از فیلتر خارج شدند که از سوی برخی از رسانههای خارجی به عنوان نشانههای احتمالی تغییر سیاست جمهوری اسلامی در زمینهٔ محدودیت آزادی ارتباطات شهروندانش تعبیر شد. در جریان دهمین انتخابات ریاست جمهوری که رقبای احمدینژاد به دلیل عدم دسترسی به صدا و سیما و روزنامهها به اینترنت روی آوردند دولت احمدینژاد بسیاری از شبکههای اجتماعی و وبگاههای اشتراک فیلم و عکس و پیامرسانی همچون فیس بوک، یوتیوب، توییتر، فلیکر، وبگاه ایرانی «کلوب» و همچنین وبگاههای خبری آنان را فیلتر کرد. فیلتر و از دسترس خارج شدند و همچنین ارتباط با بسیاری از نشانیهای امن که از فناوری ssl استفاده میکردند، دچار وقفه و در نتیجه امکان ورود به وبگاههایی که نیازمند ارتباط امن بودند (مانند جیمیل) با مشکل مواجه شد. با بالا گرفتن اعتراض کشاورزان اصفهان، اینترنت در برخی مناطق اصفهان قطع یا دچار اختلال شد.

klausdollery99

Leave a Reply